Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı-SBEP (Sustainable Blue Economy Partnership) 2024 Çok Uluslu Ortak Çağrısı Başvuruya Açıldı

Yayınlanma Tarihi: 07-02-2024

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı (Sustainable Blue Economy Partnership-SBEP), üretken, dayanıklı ve sürdürülebilir bir mavi ekonomiye adil ve kapsayıcı bir geçişi tasarlama, yönlendirme ve destekleme vizyonu ile oluşturulmuştur. Bu AB Ortaklığı, 2030 yılına kadar iklim-nötr, sürdürülebilir, üretken ve rekabetçi bir mavi ekonomi için gereken dönüşümü desteklemeyi; 2050 yılına kadar ise insanlar için sürdürülebilir bir okyanus için gerekli koşulları sağlamayı ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Ortaklık Avrupa Komisyonu tarafından Horizon Europe Programı kapsamında finanse edilmektedir.

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı-SBEP 2024 Çok Uluslu Ortak Çağrısı “Unified Paths to a Climate-Neutral, Sustainable, and Resilient Blue Economy: Engaging Civil Society, Academia, Policy, and Industry” kapsamında dört öncelikli alan belirlenmiştir. Bu sayede çözümler ve deniz ekosistemlerinde dayanıklılığın artırılması yoluyla mavi ekonominin güçlendirilmesi ve katılımın artırılması hedeflemektedir. Ortaklık hakkında daha fazla bilgi için: https://bluepartnership.eu/about 

SBEP Ortaklığı 2024 Yılı Çağrısı Uluslararası Çağrı Metni ve Başvuru Kuralları : SBEP Call 2024 Call Documents 

SBEP Ortaklığı 2024 Yılı Çağrısı Ulusal Başvuru Kuralları* :   SBEP 2024 Çağrısı Ulusal Dokümanı

Çağrı Konuları: SBEP 2024 çağrısı, aşağıda yer verilen dört öncelikli alandan birini ele alan uluslararası araştırma ve/veya yenilik projelerini destekleyecektir.

  • Bölgesel Alt Havza Ölçeğinde Okyanus Dijital İkizleri (DTOs) 
  • Mavi Ekonomi Sektörleri, Denizlerde Çok Kullanımlı Altyapıların Geliştirilmesi
  • Deniz Kullanımlarının Bölgesel Düzeyde Planlanması ve Yönetimi
  • Mavi Biyokaynaklar 

Proje önerilerinin, minimum iki Avrupa deniz havzasını dikkate alması beklenmektedir. Proje önerileri Adriyatik Denizi, Ege Denizi, Arktik, Barents Denizi ve Kelt Denizi gibi Avrupa bölgesel denizlerini hedef alabilir ancak bunlardan en 2’sinin Avrupa deniz havzaları olan Baltık, Karadeniz, Akdeniz, Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusu’nda olması beklenmektedir. Proje başvuruları 2 aşamalı olup ilk aşamayı geçen proje önerileri 2. aşamaya için davet edileceklerdir. Başvurular öncelikle uluslararası akabinde olarak gerçekleştirilecektir.

Ege Denizi, Arktik, Barents Denizi ve Kelt Denizi gibi Avrupa bölgesel denizlerini hedef alabilir ancak bunlardan en 2’sinin Avrupa deniz havzaları olan Baltık, Karadeniz, Akdeniz, Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusu’nda olması beklenmektedir. Proje başvuruları 2 aşamalı olup ilk aşamayı geçen proje önerileri 2. aşamaya için davet edileceklerdir. Başvurular öncelikle uluslararası akabinde olarak gerçekleştirilecektir.

Ortaklık Yapısı

Proje tekliflerinde, “Annex B” listesinde yer alan en az üç farklı ülkeden ortağın yer alması ve en az üç farklı fonlayıcı kuruluş tarafından fonlanması gerekmektedir (konsorsiyum olarak başvuruda bulunulacaktır). Ayrıca, konsorsiyum AB tarafından fonlanabilen AB Üye ülkesi ve Asosiye ülkelerden (EU MS/AC) en az 2 bağımsız tüzel kişiliği kapsamalıdır. Listede yer almayan ülkelerden katılım sağlamak isteyen ortakların kendilerini finanse etmeleri (self-funded) ve 2. Aşama başvurularında “Niyet Beyanı (Letter of intent/commitment)” sunmaları beklenmektedir. Self-funded statüdeki ortaklar koordinatör olamazlar. Ayrıca bu ortaklar, konsorsiyumların büyüklüğü için belirlenen asgari uygunluk kriterlerine katkı sağlamaz. 

Projeler ortaklıkta yer alan ülkelerin kendi ulusal/bölgesel Fonlama Ajansı tarafından (Türkiye için TÜBİTAK-1071 Programı) finanse edilmeye uygun olmalıdır.  Her proje önerisinde 1 koordinatör bulunur, başvurular koordinatör tarafından yapılır. Aynı ülkeden paydaşlar, proje bütçesinin 60%’ından fazlasını talep edemez.

 Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri

1.Aşama

Uluslararası konsorsiyumun birinci aşama İngilizce proje başvurusunun, Elektronik Başvuru Sistemi (Electronic Proposal Submission System (EPSS)) üzerinden  (https://proposals.etag.ee/sustainable-blue)  uluslararası proje koordinatörü tarafından çağrı metninde belirtilen tarihe kadar yapılması gerekmektedir (Ayrıntılı bilgi için:https://www.bluepartnership.eu/funding-opportunities ). Bu uluslararası başvurunun yanı sıra projede yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından ayrıca TÜBİTAK’a, belirtilen tarihe kadar PBS üzerinden 1. aşama ulusal başvurusunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir. Çağrı, PBS üzerinde (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) “Çoklu İşbirliği Destek Programları (1.Aşama)” başlığı altında “SBEP 2024 1. Aşama” olarak yer alacaktır. TÜBİTAK’a sunulan 1. aşama başvuruları TÜBİTAK tarafından ulusal uygunluk kriterlerine göre incelenecektir. 

1.Aşama öneriler ayrıca çağrıya katılan diğer ülkelerin fonlayıcı kuruluşları ve çağrı sekretaryası tarafından ön incelemeye alınacaktır. Proje ortağı ülkelerin ulusal başvuru kurallarını ve çağrı metninde belirtilen başvuru koşullarını sağlamayan projeler iade edilecektir. Değerlendirme sonuçları çağrı sekretaryası tarafından uluslararası proje koordinatörlerine bildirilecektir.

2.Aşama

Uluslararası konsorsiyumun ikinci aşama proje başvurusunun uluslararası proje koordinatörü tarafından çağrı metninde belirtilen tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek 2. aşama uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirmesi sonuçları TÜBİTAK tarafından nihai değerlendirme sonucu olarak kabul edilecektir. Desteklenecek projeler hakem değerlendirme sonuçları temel alınarak tüm fonlayıcıların temsil edildiği Çağrı Yürütme Kurulu toplantısında belirlenecektir. 2. aşama uluslararası değerlendirme sonucu olumsuz olan projeler ilgi çağrı kapsamında ulusal desteklerden faydalanamazlar.

Yalnızca çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek 2. aşama uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirme sonuçları olumlu olan projelerde yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a PBS üzerinden 2. aşama ulusal başvurunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir. Bu durumda olan kurum/kuruluşlara 2. aşama başvuru tarihleri TÜBİTAK tarafından ayrıca duyurulacaktır. Çağrı kapsamında başarılı bulunan uluslararası projelerde yer alan Türk kurum/kuruluşlar ulusal kurallara uygun olarak TÜBİTAK tarafından desteklenecektir. 

Uluslararası değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projeler için TÜBİTAK’tan talep edilen bütçe kalemlerinin proje için uygunluğuna yönelik olarak ilgili araştırma destek grubu tarafından değerlendirme yapılmayacaktır. Talep edilen bütçe kalemleri TÜBİTAK mevzuatına ve çağrı kurallarına uygun olmaları koşuluyla desteklenecektir. Konuya ilişkin detaylar için lütfen Ulusal Çağrı Dokümanı ilgili bölümü inceleyiniz.

Önemli Dokümanlar-Linkler

*Ulusal Çağrı Dokümanı desteklenen gider kalemleri, destek oranları, proje ekibi, bursiyerler, başvuru sunma ve değerlendirme süreçleri, çağrı takvimi, ulusal başvuruda dikkat edilmesi gereken önemli hususlar gibi konularda ayrıntılı bilgileri içermektedir.

Katılımcı Ülkeler: Bu Çağrı kapsamında seçilen projeler, aşağıdaki ülkelerin ulusal/bölgesel fonlama kuruluşları tarafından finanse edilecektir: Belçika, Brezilya, Danimarka, Estonya, Faroe Adaları, Finlandiya, Fransa, Kıbrıs, Almanya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya, İsveç, Hollanda, Norveç, Tunus ve Türkiye.

Ortak Bulma Platformu: SBEP 2024 çağrısı için “SBEP Partner Search Tool” platformu üzerinden profil oluşturarark proje ortağı/proje arayışınıza ilişkin beyanda bulunabilirsiniz: https://proposals.etag.ee/sustainable-blue/2024/partner-search 

Ülkemizden Desteklenebilir Kuruluşlar: Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar). 

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir. 

Not: Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilememektedir.

Proje Süresi ve Bütçe Üst Sınırları

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir. Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.  Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

  • Proje başına 160.000 Avro’yu,
  • Yürütücü kuruluş başına;
    • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 100.000 Avro’yu,
    • Özel kuruluşlar için 160.000 Avro’yu aşamaz.

Destek Oranı: , Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Çağrı Takvimi

  Aşama Tarih
1. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

Çağrının ilan edilmesi ve açılması 01.02.2024
1. aşama uluslararası başvuru için son tarih

(1. aşama başvuruları, EPSS Elektronik Başvuru Sistemi (EPSS) üzerinden yapılacaktır (https://proposals.etag.ee/sustainable-blue  )

10.04.2024

(15:00, CET)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih 

 

18.04.2024

(TSİ: 23.59)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

22.04.2024

(TSİ: 23.59)

1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının SBEP JCS (Ortak Çağrı Sekretaryası) tarafından açıklanması ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için davet mektubu gönderilmesi   

Haziran 2024

 

2. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

2. aşama uluslararası başvuru için son tarih 06.11.2024 

(15:00, CET)

Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi Şubat 2025
2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuru

TÜBİTAK tarafından

duyurulacaktır.*

 

Projelerin başlaması Projelerin başlama tarihi Mayıs-Eylül 2025

Bilgi Günleri: 

Uluslararası Bilgi Günü (Çevrimiçi-Webinar)15.02.2024 tarihinde ortaklık çağrı sekretaryası tarafından gerçekleştirilecektir, katılım için kayıt şartı bulunmaktadır.

Ulusal Bilgi Günü (Çevrimiçi): İlerleyen tarihlerde duyurusu yapılacaktır. Etkinliklere ilişkin duyuruları Ufuk Avrupa web sitesinden ve SBEP Ortaklığı resmi web sitesinden takip edebilirsiniz.